Šiuolaikinė verslo valdymo sistema

Produktas, didinantis visos organizacijos veiklos procesų efektyvumą

Planavimas ir valdymas

Modulis skirtas savivaldybių, departamentų, biudžetinių organizacijų  ir joms pavaldžių įstaigų biudžeto planų projektų ir planų sudarymo, biudžetinių lėšų paskirstymo ir planų vykdymo apskaitai ir valdymui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, yra savarankiškas,  naudoja internetinę prieigą Alga HR .Profit-Web.

Modulis Biudžeto planavimas ir valdymas yra susietas su moduliais:

- Profit-W finansų valdymas;
- Alga HR . Integracija su finansinėmis sistemomis;
- Alga HR . Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.


 


Biudžeto planavimas

Biudžeto planų projektų ir planų sudarymas vykdomas surenkant informaciją iš savivaldybėms, departamentams, biudžetinėms organizacijoms  pavaldžių įstaigų. Gauti planų projektai apibendrinami, koreguojami ir automatiškai siunčiami Finansų arba kitai pagal priklausomybę Ministerijai derinimui.

Patvirtintas biudžeto planų projektų ataskaitas nuo BF-1 iki Bf-25 formuoja sistema. Gautos skiriamos planines sumos paskirstomos pavaldžioms įstaigoms, kurios formuoja biudžeto planus tvirtinimui.

Patvirtinti planai metų bėgyje gali būti koreguojami ir papildomi remiantis pažymų duomenimis.


Lėšų valdymas

Pavaldžių įstaigų finansavimas ir lėšų valdymas vykdomas remiantis patvirtintais planais, pavaldžios įstaigos internetiniu būdu į sistemą siunčia savivaldybėms, departamentams, biudžetinėms organizacijoms pažymas kiekvienos dienos išlaidų poreikiui tenkinti.

Gautą finansavimą iš įvairių šaltinių, sistema paskirsto pavaldžioms įstaigoms pagal jų poreikį arba patvirtintą planą, jei nėra pažymų.

Paskirstytoms lėšoms automatiškai formuojami mokėjimo nurodymai. Prieš siunčiant į banką apmokėjimui galima peržiūrėti suformuotus mokėjimo nurodymus, šalinti neteisingai suformuotus ir suformuoti nurodymą papildomai.


Ataskaitų mechanizmas

Sistema leidžia lyginti suplanuotą biudžetą su faktiniu lėšų gavimu ir panaudojimu.

Sistemoje realizuotas pilnas LR Finansų Ministerijos patvirtintų savivaldybių ir jų įstaigų biudžetų planavimo ir sąmatų įvykdymo ataskaitų formavimo, spausdinimo ir siuntimo internetu, mechanizmas.


Biudžeto planavimas ir valdymas
 • Planavimas ir valdymas
 • Biudžeto planavimas
 • Lėšų valdymas
 • Ataskaitų mechanizmas

Ilgalaikio turto remontas

Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje, priklausantis nuo tų darbų teikiamo rezultato:
- esminio pagerinimo išlaidos apskatoje registruojamos didinant atitinkamo IT įsigijimo savikainą;
- jei atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.


Eksplotacija

Yra galimybė sustabdyti IT objekto eksploataciją.

Sustabdžius eksploataciją, IT objekto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

 


Išskaidymas

Galimybė jau eksploatuojamą IT objektą išskaidyti į norimą kiekį objektų vienodomis arba skirtingomis dalimis

 


Normų keitimas

Normos keitimo dokumento pagalba gali būti keičiama IT objekto dėvėjimo norma, amortizacinė suma ir/ar galutinio nusidėvėjimo data.

 


Nusidėvėjimas

IT objektų nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną periodą pagal IT kortelėje nurodytą informaciją.

Žemei, kultūros vertybėms, panaudai, pasaugai gautam turtui ir neeksploatuojamam turtui  nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Sukurti amortizacijos skaičiavimo dokumentai automatiškai perkeliami į DK.

 


Ilgalaikio
turto
remontas
 • Ilgalaikio turto remontas
 • Eksplotacija
 • Išskaidymas
 • Normų keitimas
 • Nusidėvėjimas

Turto apskaita

Modulis naudojamas trumpalaikio turto judėjimui (pajamavimui, perdavimui, pardavimui, nurašymui, grąžinimui) įmonėje apskaityti.

Trumpalaikio turto apskaita gali būti vykdoma ir nebalansinėse sąskaitose pagal kiekį arba kiekį ir kainą (savikainą).


Produktų apskaitaModulis skirtas visuomeninio maitinimo ( mokykloms, darželiams) procesui valdyti ir apskaityti.
Modulis nėra savarankiškas - veikia kartu su moduliu  Profit-W Materialinių vertybių valdymas ir apskaita.

Šis modulis sąveikauja su moduliais (pilna integracija):

- Profit-W Materialinių vertybių valdymas ir apskaita;
- Profit-W Gamybos procesų valdymas ir apskaita;
- Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita;
- Profit-W Ryšys su kasos aparatu.

 

Laikantis sistemoje nustatytos dietinio maitinimo organizavimo tvarkos, vedama sandėlyje esančių maisto produktų apskaita ir formuojami šie dokumentai:

- Patiekalų technologinės kortelės, nurodant produktų maistines ir energetines savybes;
- Valgiaraštis, nurodant patiekalo išeigą, dienos raciono maistines ir energetines savybes;
- Reikalavimas maisto produktams iš sandėlio išduoti;|
- Patiekalų kalkuliacija virtuvei (maisto produktų kiekis vienam patiekalui pagal technologines korteles, maitinamų asmenų skaičių)
 


Pardavimų valdymasModulis skirtas pirkimų ir pardavimų informacijos įvedimui. Modulyje vykdoma vertybių, atsargų,  trumpalaikio ir ilgalaikio turto likučių judėjimo  pagal skirtingas savikainas, tiekėjus, gavimo datas,  pardavimų kainas apskaita,  sekant vertybių priklausomybę skirtingiems padaliniams ir/ar materialiai atskaitingiems asmenims. Modulyje yra formuojamos įvairios įmonės pirkimų, pardavimų, likučių ataskaitos.

Šis modulis sąveikauja su moduliais (pilna integracija):

- Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita;
- Profit-W Ryšys su kasos aparatu;
- Profit-W Sutartys.

Modulyje gali būti įjungtos papildomos galimybės/funkcijos (įsigyjama papildomai):

       - Skirtingos valiutos;
       - Kaštų centrai.
 


Perdavimai, nurašymai

Modulis skirtas vertybių, atsargų, trumpalaikio turto perdavimo tarp objektų(padalinių), materialiai atskaitingų asmenų apskaitai, sunaudotų gamyboje ar įmonės veikloje vertybių nurašymui pagal  atskirus vertybių, atsargų,  trumpalaikio turto likučius, skirtingas savikainas.

Modulyje yra formuojamos įvairios įmonės pirkimų, pardavimų, likučių ataskaitos. Modulyje yra vykdoma vertybių, atsargų, trumpalaikio  turto inventorizacija.

Modulio funkcionalumo pagalba galima automatiškai užpajamuoti, perduoti ar nušašyti vertybes po inventorizavimo ar pagal kito dokumentio informaciją.

 


Ataskaitos

Pagrindinės modulio ataskaitos ir dokumentai:
- Dokumentų sąrašas
- Inventorizacijos aprašas
- Materialinių vertybių suvestinis žiniaraštis
- Materialinių vertybių pajamos ir išlaidos
- Duomenys apie realizaciją
- Duomenys apie išlaidas
- Apyvarta pagal sąskaitas
- Vertybių sąrašas klientams
- Likučių sąrašas


Materialinių vertybių valdymas
 • Turto apskaita
 • Produktų apskaita
 • Pardavimų valdymas
 • Perdavimai, nurašymai
 • Ataskaitos

Piniginės operacijos

 Šis modulio Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita funkcionalumas skirtas :

- įregistravus  banko operacijas dengti gautus mokėjimus su įregistruotomis gautinomis sumomis;
- pagal banko sąskaitas kontroliuoti pinigų gavimo ir mokėjimo operacijas;
- patikrinti banko sąskaitos pinigų likutį;
- registruoti avansinės apyskaitas;
- pagal banko išrašo informaciją kurti įplaukų dokumentus, kurie nereikalauja dengimo su gautinų sumų sąskaita;
- pagal banko sąskaitas kontroliuoti pinigų gavimo ir mokėjimo operacijas, patikrinti banko sąskaitos pinigų likutį  ir kt.

Naudojant  Valiutų funkciją ,  sistemoje yra galimybė perkainoti nurodytos datos banko sąskaitos valiutos likučius.

 


Darbas su Didž. knyga


Šis modulio Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita, Darbo su Didžiąja Knyga funkcionalumas skirtas:

- realizuoti hierarchinį sąskaitų planą su galimybe išskirti registravimo ir sumavimo sąskaitas, kur žemesnio lygio sąskaitų likučiai turi būti sumuojami į aukštesnio lygio sąskaitas;
- sukurti ir atspausdinti DK sąskaitų suvestines pagal naudotojo pasirinktus parametrus;
- tvarkyti DK buhalterinių sąskaitų hierarchijas, detalizuoti DK sąskaitų likučius pagal pasirinktus parametrus;
- išsaugoti sąsają su pirminiu dokumentu ir moduliu kuriame ji buvo įvesta prie kiekvienos DK buhalterinės operacijos;
- uždaryti atskirų DK sąskaitų apskaitos laikotarpius.

Turint Valiutų funkciją,  sistemoje yra galimybė automatiškai perkainoti valiutinius likučius pasirinkta.
 


Sumų valdymas

Šis modulio Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita funkcionalumas skirtas :

- Tiekėjai identifikuojami pagal įvairius požymius galimybė tą patį teikėją susieti su neribotu kiekiu buhalterinių sąskaitų (įsipareigojimų sąskaita, avanso sąskaita) naudojant nustatomas veiksmų sekas;
- galimybė blokuoti teikėją, galimybė uždrausti šiam teikėjui kurti pirkimo užsakymus, registruoti iš jo gautas pirkimo sąskaitas;
- galimybė atlikti užklausas pagal teikėjo sąskaitas ir mokėjimus tiekėjams;
- galimybė automatiškai generuoti apmokėjimus pagal mokėtinas sumas, įskaitant dalinius mokėjimus;
- galimybė registruoti mokėjimo terminą pagal atidėjimo terminą ir konkrečią datą;
- galimybė sąskaitai priskirti mokėjimo grafiką;
- galimybė vesti įvairaus tipo sąskaitas (kredito sąskaitas, debeto sąskaitas ir kt.);
- ir kt.

Naudojant  Valiutų funkciją,  sistemoje yra galimybė perkainoti nurodytos datos banko sąskaitos valiutos likučius.

 


Pinigų srautų valdymas


Modulis apima mokėjimo paraiškų kūrimą pagal skirtingus finansavimo šaltinius, mokėjimo paraiškų apmokėjimus iš iždo tiesiogiai arba per įstaigos atsiskaitomąsias sąskaitas.

Paraiškų formavimas vykdomas atsižvelgiant į biudžeto sąmatos  likutį pagal atskirus finansavimo šaltinius.

 


Biudžeto apskaita

Pagal įvestas arba įkeltas iš kitų apskaitos sistemų biudžeto sąmatas yra sekamas biudžeto sumų gavimas,  jų panaudojimas  ar perdavimas pagal atskirus finansavimo šaltinius, programas, išlaidų straipsnius ir kt. privalomas biudžeto apskaitos dimensijas.

Naudojant modulį privalo būti įjungtas papildomas funkcionalumas:

- Kaštų centrai

 


Finansų apskaitos valdymas
 • Piniginės operacijos
 • Darbas su Didž. knyga
 • Sumų valdymas
 • Pinigų srautų valdymas
 • Biudžeto apskaita

Technologinės kortelės

Technologinės kortelės pagalba vykdomas gamybos proceso organizavimas – skaičiuojamas medžiagų poreikis, pagrindinės ir papildomos gamybos operacijos, jų normatyviniai laikai bei įkainiai, įrengimai ir įrankiai, kuriais bus atliekamos operacijos
 


Faktinė savikaina


Bendragamyklinės išlaidos (pvz: atlyginimai, komunalinių paslaugų išlaidos, nuomos mokesčiai ir pan.), paskirstomos pagamintos produkcijos savikainai.

 


Sutartys

Šis modulis skirtas sudarytomis sutartimis Įmonės prisiimtų įsipareigojimų bei teisių valdymui ir apskaitai.


Gamybos planavimas

Vykdomas gamybos operatyvinias ir perspektyvinis planavimas įvertinant esamus resursus.

 


Gamybos valdymas
 • Technologinės kortelės
 • Faktinė savikaina
 • Sutartys
 • Gamybos planavimas

Klientų apskaita

Detali informacija apie abonentus (paslaugų vartotojus), jų objektus.
Laisvas paslaugų ir paslaugų grupių sudarymas pagal savo poreikius (šalto (karšto) karšto vandens tiekimas, elektros energija, šildymas, šiukšlių išvežimas, interneto vartotojų apskaita ir k.t.)
 


Paslaugų valdymas

Skaičiuojamas šiluminės energijos, karšto vandens ir kitų paslaugų suvartojimas, formuojamos sąskaitos už suteiktas paslaugas.

 


GVS prietaisų valdymas

Fiksuojamos pagrindinės apskaitos prietaisų charakteristikos, kurių pagalba atliekamas suvartojimo nustatymas, paruošiamos vartotojams sąskaitos bei vykdoma apskaitos prietaisų apskaita.


Skolų valdymas

Apskaitoma  informacija apie vartotojų įsiskolinimus bei delspinigius.

Lanksti skolų apskaitos sistema – galima išskirti skolas pagal atskiras paslaugas.


Kompensacijų valdymas

Registruojama informacija, reikalinga nuolaidoms, lengvatoms ir kompensacijoms skaičiuoti bei atliekamas jų apskaičiavimas vartotojams.
 


Abonentų valdymas
 • Klientų apskaita
 • Paslaugų valdymas
 • GVS prietaisų valdymas
 • Skolų valdymas
 • Kompensacijų valdymas

Personalo valdymas

Šis modulis skirtas įmonės personalo duomenų kaupimui, apskaitai, planavimui, valdymui ir analizei.

Pagrindinės modulio funkcijos:

- Duomenų apie darbuotoją vedimas;
- Atostogų ir atostogų rezervo skaičiavimas dienomis;
- Atostogų grafiko sudarymas;
- Galimybė vesti apskaitą dirbančiųjų pagal kelias darbo sutartis;
- Etatų apskaita;
- Išeitinių pašalpų registravimas;
- Komandiruočių forminimas ir laiko apskaita (įsigijus modulį „Komandiruočių valdymas ir apskaita“);
- Personalo kvalifikacijos, turimų leidimų, sertifikatų, ir pan. informacijos registravimas ir jos automatizuota paieška pagal pageidaujamus kriterijus;
- Darbo ir darbo saugos instruktavimo apskaita;
- Darbuotojui priskirtos spec. aprangos ir materialinių vertybių apskaita;
- Darbo stažo apskaita ir jo tiesioginis ryšys su atostogų norma;
- Karjeros istorija. Kvalifikacijos kėlimo apskaita, įvertinant jos periodiškumą;
- Informacijos apie darbuotojų karinę įskaitą apskaita;
- Darbuotojų sudėties, kaitos analizė.


Apmokėjimo valdymas

Šis modulis skirtas darbo apmokėjimo procesų greitam ir patogiam valdymui bei apskaitai.

Pagrindinės modulio funkcijos:
-  Pastovių ir vienkartinių priskaitymų vedimas;
-  Atlyginimų, pajamų mokesčio, „Sodros“ atskaitymų skaičiavimas;
-  Atlyginimų skaičiavimas pagal tabelį (įsigijus modulį „Darbo laiko valdymas ir apskaita“);
-  Nedarbingumo lapelių, nėštumo ir gimdymo ir kt. atostogų skaičiavimas;
-  Atostoginių, kompensacijų, išeitinių pašalpų skaičiavimas;
-  Atskaitymų (alimentų, profs. mokesčių, draudimo ir kt.), išmokėjimų (tarpinių, avansų, pervedimų į banko korteles) vedimas;
-  Dirbančiųjų pagal kelias darbo sutartis apskaita;
-  Etatų apskaita;
-  Priskaitymai, atskaitymai, išmokėjimai darbuotojų grupei;
-  Galimybė perskaičiuoti vienam darbuotojui, padaliniui, visai įmonei ar darbuotojų grupei;
-  Darbo ir darbo saugos instruktavimo apskaita, spec. aprangos ir materialinių vertybių apskaita;
-  Darbo stažo apyskaita ir jo tiesioginis ryšys su mokėjimo priedais ir atostogų norma;
-  Kvalifikacijos kėlimo apskaita įvertinant periodiškumą;
-  Duomenų apie darbuotoją vedimas;
-  Darbuotojų automatizuota paieška ir filtravimas pagal vardą, pavardę, tabelinį numerį, padalinį, skyrių, brigadą;
-  Darbuotojų sudėties, kaitos analizė.


Darbo laiko apskaita

Šis modulis skirtas darbo laiko apskaitai. Šio modulio informacija naudojama darbo užmokesčiui apskaityti modulyje „Darbo procesų valdymas ir apskaita“.
Šis modulis nėra savarankiškas, jis veikia su vienu iš žemiau nurodytųjų modulių:
- arba  „Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita“
- arba „Personalo procesų valdymas ir apskaita“.

Pagrindinės modulio funkcijos:
- Darbuotojo kortelės vedimas;
- Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas;
- Ryšys su praėjimo kontrolės sistema: galimybė tabelyje matyti faktinį darbuotojo atvykimo ir išvykimo iš darbo laiką, pertraukų pradžią ir pabaigą (įsigijus modulį „Praėjimo kontrolė“);
- Galimybė sugeneruoti priskaitymus pagal tabelio duomenis;
- Galimybė sugeneruoti tabelį pagal grafiką, atsižvelgiant į anksčiau suvestas tabelio žymes (įsigijus modulį „Darbo grafikai“);
- Galimybė sugeneruoti informaciją iš modulio „Įsakymų automatinis realizavimas“;
- Tabelio duomenis galima eksportuoti iš ir importuoti į MS Excel.


Įsakymų valdymas

Šis modulis veikia kartu su moduliu „Personalo procesų valdymas ir apskaita“ ir susieja organizacijoje vedamų įsakymų apskaitą su personalo, darbo laiko ir darbo apmokėjimo procesų valdymu bei apskaita.

Pagrindinės modulio funkcijos:

- Galimybė naudoti standartinius įsakymų tipus ir galimybė vartotojui kurti savo šablonus (MS Word priemonėmis);
- Įsakymai (pvz. dėl priėmimo į darbą, priedų prie atlyginimo, darbuotojo perkėlimo, atostogų, siuntimo į komandiruotę ir t.t.) registruojami į žurnalą, fiksuojant:                                                       
- Galimybė, įvedus įsakymą į sistemą, parinkti jį vizuojančius asmenis, kuriems įsakymas automatiškai bus išsiųstas elektroniniu paštu;
-  Patvirtinus įsakymą, automatiškai vyksta atitinkami pakeitimai su juo susijusiuose moduliuose.
- Galimybė matyti ir spausdinti visus sukurtus įsakymus.


SoDra, VMI, e.bankai

Žmogiškųjų resursų valdymo sistema Alga.HR numatytos standartines integracijos su:

- Valstybės tarnautojų registru VATARAS;
- Valstybinės mokesčių inspekcijos sistema e.VMI;
- Valstybinio socialinio draudimo fondo sistema EDAS;
- Internetinėmis bankų sistemomis.


 


Žmogiškųjų resursų valdymas
alga HR
 • Personalo valdymas
 • Apmokėjimo valdymas
 • Darbo laiko apskaita
 • Įsakymų valdymas
 • SoDra, VMI, e.bankai

Pirkimų planavimas

Modulis skirtas pirkimų planavimui pagal įvestas sutartis,  įvertinant sutarčių prioritetą, gamybos žaliavų poreikį, pardavimo sutarčių apimtis.

 


Valdymas ir vykdymas

Modulis skirtas sutartyse numatytiems prekių pirkimui,  gamybai reikalingų žaliavų ar resursų užsakymų tiekėjams kūrimui.

Užsakymai pirkimams parenkami  pagal optimaliausias kainas, įvertinant sutarčių prioritetus, įvykdymo terminus.

Šis modulis veikia kartu su  - Profit-W Užsakymai realizacijai/ gamybai, tiekėjams.

 


Sutarčių sudarymasModulis skirtas pirkimo,  pardavimo, gamybos, tiekėjų sutarčių informacijos valdymui ir apskaitai.
Mdulis nėra savarankiškas - veikia kartu su kitais Profit-W Materialinių vertybių valdymas ir apskaita arba  Profit-W Finansinių procesų  valdymas ir apskaita moduliais.

Modulis sąveikauja su moduliais (pilna integracija):

- Profit-W Materialinių vertybių valdymas ir apskaita;
- Profit-W Gamybos procesų valdymas ir apskaita;
- Profit-W Finansinių procesų valdymas ir apskaita;
- Profit-W Užsakymai realizacijai/gamybai, tiekėjams.

Modulyje gali būti įjungtos papildomos galimybės/funkcijos (įsigyjama papildomai):

- Skirtingos valiutos;
- Kaštų centrai.
 


Viešieji pirkimai

Modulis skirtas sutarčių informacijos įvedimui Profit-W programoje, nurodant viešųjų pirkimų informaciją, taip pat  vertybių bei paslaugų apskaitos vedimui pagal viešųjų pirkimų kodus, ataskaitų pagal atskiras sutartis ir viešųjų pirkimų kodus formavimui.


Sutarčių valdymas
 • Pirkimų planavimas
 • Valdymas ir vykdymas
 • Sutarčių sudarymas
 • Viešieji pirkimai

Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistema (DVS) skirta įmonės gaunamai, siunčiamai ar vidinei korespondencijai registruoti, pagal tai kurti užduotis vykdytojams.

Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys sąveikauja su Profit-Web moduliais:
-    Projektų valdymas
-    E-bylos
-    CRM


El. Dokumentai

Pagrindinės modulio funkcijos:
- Galimybė sukurti neribotą raštų tipų skaičių.
- Galimybė priskirti kiekvienam rašto tipui atitinkamą pildomų laukų šabloną.
- Galimybė rašto registratoriui sukurti raštą ir perduoti jį kuratoriui.  Prie sukurto rašto prisegti elektroninę rašto kopiją. Informuoti apie raštą kitus programos vartotojus.
- Galimybė rašto kuratoriui sukurti vieną ar kelias užduotis sau pavaldiems vykdytojams.


Ataskaitos, kontrolė

Dokumentų statistikos apskaita leidžia peržiūrėti dokumentų statistines suvestines ir jas atspausdinti, išskleisti statistinių suvestinių vykdytojų eilutes iki pradinių dokumentų. Sistema turi  galimybė periodiškai spausdinti raštų žurnalus.

Dokumentų kontrolė pagal įvykdymo terminus:
- visų kontntroliuojamų dokumentų;
- laiku įvykdytų;
- pavėluotai įvykdytų;
- neįvykdytų;
- tų, kurių įvykdymo terminas nepasibaigęs.
 


Užduotys, priminimai

Informacinių pranešimų siuntimas apie naujai gautą raštą, užduotį, rašto ar užduoties įvykdymą.
Galimybė gauti pranešimą elektroninių paštu apie naujai gautą raštą, raštą perduotą susipažinimui.


Dokumentų valdymo
sistema
 • Dokumentų valdymas
 • El. Dokumentai
 • Ataskaitos, kontrolė
 • Užduotys, priminimai
 

Pritaikoma kiekvienam klientui

Viešojo sektoriaus organizacijoms ir įstaigoms, Profit-W finansų valdymo ir apskaitos sistema pilnai atitinka VSAFAS reikalavimus.

Verslo įmonėms, Profit-W sistema, finansinę ir verslo apskaitą atlieka pagal Verslo apskaitos standartus.

Parašykite mums laišką

Mes galime įvertinti Jūsų poreikius, galimybes ir pasiūlyti tinkamą techninę bei programinę įrangą.

Susisiekite su mumis

 

Atnaujinimai
Naujos produkto savybės

Integracija su išmaniąja mokesčių administravimo sistema

2016 10 03

Nuo 2016 m. spalio 01 d. Lietuvoje veikia išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS, už kurios įgyvendinimą atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija.

Sužinoti daugiau